Dataskyddsreformen

EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018. Regelverket kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter. På de här sidorna får du veta mer om vad de nya reglerna innebär.

Det nya regelverket består av två rättsakter men mest central är den allmänna dataskyddsförordningen som gäller för behandling av personuppgifter generellt. Därutöver har EU antagit ett direktiv om personuppgiftsbehandling som utförs av brottsbekämpande verksamheter.

EU-kommissionen har härutöver i januari 2017 lämnat förslag till en ny förordning om integritet och elektronisk kommunikation som ska gälla för tele- och internetoperatörer och som ska ersätta det nuvarande direktivet 2002/58/EG vilket har genomförts i Sverige genom bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation. Kommissionen har samtidigt lämnat förslag till en ny förordning som reglerar EU-institutionernas behandling av personuppgifter.

Viktig information till personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
Datainspektionen har tagit fram två vägledningar som tar upp viktiga frågor som personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden bör ta ställning till redan nu för att förbereda sig den nya dataskyddsförordningen.
Läs vägledningen Förberedelser för personuppgiftsansvariga
Läs vägledningen Förberedelser för personuppgiftsbiträden

Här kan du läsa den nya dataskyddsförordningen:

Svensk version av dataskyddsförordningen
Engelsk version av dataskyddsförordningen

Övriga lagtexter

Dataskyddsdirektivet för brottsbekämpande myndigheter
Förslag till förordning om integritet och telekommunikation (e-privacy)
Förslag till förordning om dataskyddsregler för EU:s institutioner

Lär dig mer om dataskyddsförordningen
Datainspektionen ger under hösten 2017 många kurser i den nya dataskyddsförordningen.
Läs mer om Datainspektionens utbildningar