Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska även vara en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och de registrerade. Dataskyddsombudet ska vara väl insatt i de lagar som gäller för personuppgiftsbehandling och ha en självständig roll i förhållande till ledningen. Ett ombud kan vara anställd inom den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets egna organisation men det är också möjligt att anlita någon utanför organisationen.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska anmälas till Datainspektionen. Tidigast den 1 mars 2018 kommer denna möjlighet att finnas här på Datainspektionens webbplats. Mer information om detta kommer senare under 2017.

Frågor och svar om dataskyddsombud

Skyldighet att ha ett dataskyddsombud

Kommer det att bli obligatoriskt att ha ett dataskyddsombud?
Vilka organisationer är skyldiga att utse ett dataskyddsombud?
Är kommunala bolag och landstingsägda bolag skyldiga att utse ett dataskyddsombud?
Kan ett dataskyddsombud vara ombud för hela kommunen?
I ett internationellt företag, räcker det att det finns ett dataskyddsombud på det europeiska huvudkontoret eller måste varje dotterbolag ha ett eget ombud?

Att anmäla ett dataskyddsombud

Hur anmäler vi ett dataskyddsombud till Datainspektionen?
Vi har redan ett personuppgiftsombud, måste vi göra något eller blir det automatiskt ett dataskyddsombud efter 25 maj 2018?
Är det någon idé att anmäla ett personuppgiftsombud nu, när vi snart måste göra en ny anmälan av dataskyddsombud?
Vem kan utses till dataskyddsombud?
Vilka kvalifikationer ska ett dataskyddsombud ha?

Dataskyddsombudets roll

Vad krävs av ett dataskyddsombud?
Vilken ställning ska dataskyddsombudet ha i den egna organisationen?
Vilka är ett dataskyddsombuds uppgifter?

Mer information

Riktlinjer om dataskyddsombud
29-gruppens vägledning om dataskyddsombud finns nu översatt till svenska. Innehåller även frågor och svar.

Rättsinformation
Artikel 37 (utnämning av dataskyddsombudet)
Artikel 38 (dataskyddsombudets ställning)
Artikel 39 (dataskyddsombudets uppgifter)
Skäl 97

Senast ändrad 2017-11-08

Den nya dataskyddsförordningen

Tillbaka till dataskyddsreformen
Tillbaka till dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).