Förberedelser för Datainspektionen

Inom Datainspektionen pågår ett intensivt och omfattande arbete med att förbereda både oss själva och omvärlden för när dataskyddsförordningen ska träda ikraft. En särskild projektgrupp, Reformprojektet, arbetar sedan hösten 2015 kontinuerligt med förberedelserna. Mycket av själva arbetet sker också i arbetsgrupper där hela myndigheten deltar.

För närvarande arbetar olika grupper med följande frågor:

  • Organisation kring anmälan av personuppgiftsincidenter
  • Datainspektionens samarbete med andra dataskyddsmyndigheter och EDPB
  • Hantering av anmälningar om dataskyddsombud
  • Riktlinjer för konsekvensbedömningar och hantering av förhandssamråd
  • Hantering av klagomål och tips från enskilda
  • Datainspektionens roll som personuppgiftsansvarig

En särskild grupp har i uppgift att ta fram och hålla aktuell information om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats.

Datainspektionen anordnar särskilda utbildningar kring dataskyddsförordningen.

Läs mer om våra utbildningar och anmäl dig

Datainspektionens upplysningstjänst tar emot och svarar på ett stort antal frågor från både enskilda personer, företag och myndigheter kring förordningen.

Slutligen deltar företrädare för Datainspektionen i Artikel 29-gruppens arbete samt som experter i en mängd statliga utredningar med uppgift att analysera bland annat förordningen och vilka nationella kompletterande regler som kan behöva antas.

Senast ändrad 2017-02-22

Den nya dataskyddsförordningen

Tillbaka till dataskyddsreformen
Tillbaka till dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).