EU:s dataskyddsreform

Nya regler om personuppgiftsbehandling från 2018

Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att ersätta den svenska personuppgiftslagen. Förordningen kallas på svenska "allmän dataskyddsförordning". Förordningen antogs i april 2016 av Europaparlamentet och EU:s ministerråd efter fyra års förhandlingar. Det ursprungliga förslaget till förordningen lades fram av EU-kommissionen 2012.

Viktig information till personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
Datainspektionen har tagit fram två vägledningar som tar upp viktiga frågor som personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden bör ta ställning till redan nu för att förbereda sig den nya dataskyddsförordningen.
Läs vägledningen Förberedelser för personuppgiftsansvariga
Läs vägledningen Förberedelser för personuppgiftsbiträden

Här kan du läsa den nya dataskyddsförordningen:

Svensk version av dataskyddsförordningen
Engelsk version av dataskyddsförordningen

Förordningens fullständiga namn är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.

I överenskommelsen ingår även ett direktiv som reglerar hur personuppgifter får hanteras i den brottsbekämpande verksamheten. Direktivet blir inte direkt gällande lag utan ska införas i respektive lands nationella lagstiftning vilket ska vara klart två år efter att det formellt antas.

Regeringen tillsätter en utredning om dataskyddsförordningen

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska föreslå hur den centrala svenska lagstiftningen på området bäst anpassas till den nya förordningen.

Läs pressmeddelandet från regeringen
Läs utredningsdirektivet

Lär dig mer om dataskyddsförordningen
Datainspektionen har börjat arbetet med att ta fram nytt informations- och utbildningsmaterial med anledning av den nya dataskyddsförordningen. Vi har redan gjort vissa ändringar i grundkursen i personuppgiftslagen och innehållet kommer successivt att anpassas ytterligare till den nya dataskyddsförordningen. Under hösten 2016 erbjuder vi även separata kurser i dataskyddsförordningen i Malmö, Göteborg och Umeå.
Läs mer om Datainspektionens utbildningar

Den nya dataskyddsförordningen

Frågor och svar om den nya dataskyddsförordningen

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om dataskyddsförordningen.

Fakta
• Den svenska personuppgiftslagen bygger på ett EU-direktiv från 1995, det så kallade dataskyddsdirektivet.
• I mars 2012 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till nya regler om dataskydd och personuppgiftsbehandling. Syftet var att modernisera reglerna i dataskyddsdirektivet och få till stånd en mer enhetlig tillämpning inom EU.
• Dataskyddsförordningen antogs i april 2016 av Europaparlamentet och EU:s ministerråd.
• 25 maj 2018 kommer dataskyddsförordningen att ersätta den svenska personuppgiftslagen.

EU-möte

Mer information

Stärkta rättigheter

Stärkta rättigheter för dina personuppgifter

Läs 29-gruppens informationsblad om den nya dataskyddsförordningen.

Internationell verksamhet

Läs mer om hur den svenska personuppgiftslagen gäller i olika gränsöverskridande sammanhang.

Datainspektionen och EU

Läs mer om hur Datainspektionen arbetar inom EU.

Externa länkar

EU-kommissionens webbsida om dataskydd