Betalningsanmärkningar

På den här sidan kan du få svar på de vanligaste frågorna som Datainspektionen får om betalningsanmärkningar.

Har jag en betalningsanmärkning?
Datainspektionen kan inte se om du har en betalningsanmärkning eller inte. För att ta reda på det kan du kontakta ett rikstäckande kreditupplysningsföretag. Klicka nedan för en lista på sådana företag:
Lista med kreditupplysningsföretag

Kreditupplysningsföretag har register med ekonomisk information om personer och företag. Där registreras bland annat identitetsuppgifter, uppgifter om inkomst, fastighetsinnehav och även betalningsanmärkningar. Informationen ska ge en bild av den registrerades betalningsvilja och betalningsförmåga. Regler om registreringen finns i kreditupplysningslagen och i beslut från Datainspektionen som riktar sig till de enskilda kreditupplysningsföretagen.

En betalningsanmärkning betyder att personen eller företaget inte har betalat sina skulder i tid.

De här betalningsanmärkningarna är de vanligaste

  • Utslag av kronofogdemyndigheten i mål om betalningsföreläggande, det vill säga ett beslut där kronofogdemyndigheten har fastställt att någon är betalningsskyldig eftersom han eller hon inte har protesterat mot ett krav
  • Tredskodomar från tingsrätten, det vill säga när tingsrätten har dömt i ett mål därför att ena parten har uteblivit från en förhandling eller inte har besvarat en stämning med sak­liga argument
  • Missbruk av bankkonton/krediter/hypotekslån
  • Konkurser
  • Beslut om skuldsanering
  • Restförda skatter och avgifter
  • Misslyckade utmätningsförsök
  • Ansökan om betalningsföreläggande (registreras enbart för företag)

Du har ingen rätt att bli struken ur ett kreditupplysningsregister, men om en uppgift om dig är felaktig eller missvisande ska kreditupplysningsföretaget rätta den. Observera att om du betalar skulden efter det att till exempel kronofogdemyndigheten har meddelat ett utslag, kommer en anmärkning ändå att registreras. För att bedöma om en uppgift är felaktig eller missvisande måste man utgå från vad som gällde när betalningsanmärkningen uppkom, det vill säga av vilken anledning skulden inte betalades på förfallodagen.

Läs mer om när en betalningsanmärkning anses vara missvisande

Betalningsanmärkningar som gäller en fysisk person ska tas bort ur kreditupplysningsregistren senast tre år efter den registrerade händelsen (till exempel datum för kronofogdemyndighetens utslag eller utmätningsförsök). För juridiska personer (exempelvis företag) finns ingen gallringsregel men betalningsanmärkningar brukar tas bort senast efter fem år.

Undvik betalningsanmärkningar genom att tänka på följande

Betala i tid! Även i semestertider är du skyldig att betala dina räkningar! Det går inte att få en betalningsanmärkning borttagen för att du inte hunnit betala din skuld i tid. Se därför till att betala alla räkningar innan du åker på en längre resa, eller se till att någon annan betalar dina räkningar när du är borta - det finns företag som åtar sig sådant.

Om du får ett inkassokrav eller ett betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten: Läs noggrant igenom alla papper du får så att du vet vad som händer och spara handlingarna. Agera genast om du anser att du inte är betalningsskyldig för skulden.

Nöj dig inte med att kontakta den som påstår att du är skyldig honom eller henne pengar om du anser att kravet är felaktigt. Kontakta även inkassoombudet om han eller hon har ett sådant och protestera mot kravet. Skriv ett daterat brev så att din invändning finns dokumenterad och tala på ett tydligt sätt om vad du anser är fel. Tänk på att det inte räcker med en blank protest, du måste ange sakliga argument för varför du anser att du inte är betalningsskyldig.

Ett betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten betyder inte att man har slagit fast att du är betalningsskyldig. Det är en uppmaning att antingen betala eller inom en viss tid protestera mot vad fordringsägaren påstår. Om du inte protesterar medger du att du är betalningsskyldig.

Om du betalar skulden direkt till fordringsägaren efter att du har fått ett inkassokrav, bör du själv tala om det för inkassobolaget. Annars finns risken att inkassobolaget inte i tid får reda på att skulden är betald och driver fordran vidare till kronofogdemyndigheten.

Om du anser att du inte är betalningsskyldig, men din skuld har hunnit bli ett mål i tingsrätt eller hos kronofogdemyndigheten: Agera i tid så att det inte meddelas en tredskodom eller ett utslag i mål om betalningsföreläggande! Dessa betalningsanmärkningar är mycket svåra att få bort ur kreditupplysningsregister. Det räcker inte med att tredskodomen eller utslaget undanröjs. Ett undanröjande innebär endast att tredskodomen eller utslaget inte kan användas vid ett utmätningsförfarande. Undanröjandet i sig innebär inte att tredskodomen eller utslaget meddelats på felaktiga grunder.

För att en betalningsanmärkning ska tas bort måste du i praktiken vinna målet i tingsrätten. Det ska alltså framgå av tingsrättens dom att du inte hade någon skuld till fordringsägaren när tredskodomen eller utslaget meddelades. Det kan också (även om det är ovanligt) framgå av en förlikning att du inte hade någon skuld när betalningsanmärkningen uppstod. Detta måste i så fall klart framgå av texten i förlikningen. Det räcker inte med att visa att en förlikning skett till ett mindre belopp eller att fordringsägaren har återkallat sin talan. Det beror på att en fordringsägare inte sällan återkallar sin talan på grund av att han inte anser det lönsamt att driva kravet vidare.

Om du har återvunnit (det vill säga begärt en omprövning av) en tredskodom eller ett utslag bör du därför kräva att domstolen meddelar en dom i målet även om fordringsägaren återkallar sin talan. Det måste framgå av domen att du inte var betalningsskyldig för skulden när tredskodomen eller utslaget meddelades. Om du låter domstolen skriva av målet kommer nämligen betalningsanmärkningen normalt att stå kvar trots att tredskodomen eller utslaget är undanröjt. Andra domar än tredskodomar registreras inte i kreditupplysningsregister.

På din begäran gör kreditupplysningsföretagen en självständig juridisk bedöm­ning av om betalningsanmärkningen bör stå kvar.

Det här gäller för företag

När det gäller företag - dock inte enskilda näringsidkare – registreras redan ansökan om betalningsföreläggande i kreditupplysningsregistren. Därför är det extra viktigt för företag att protestera mot felaktiga krav direkt när inkassokravet har kommit och inte invänta ett betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten.

Om någon har ansökt om betalningsföreläggande mot ditt företag av misstag – inkassobolaget har kanske inte fått reda på att du har protesterat mot kravet eller att du har betalat skulden innan ansökan lämnades in – ska du kräva att den som har ansökt om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten dementerar ansökan till kreditupplysningsföretagen. En dementi innebär att inkassobolaget skriftligen talar om för kreditupplysningsföretagen att ansökan om betalningsföreläggande var felaktig. Enbart en återkallelse av ansökan når inte kreditupplysningsföretagen. En dementi leder däremot normalt till att betalningsanmärkningen tas bort.

Begäran om rättelse

Vänd dig i första hand till kreditupplysningsföretagen om du anser att en uppgift i ett kreditupplysningsregister är missvisande. De är skyldiga att utreda ditt klagomål. Kreditupplysningsföretagen samarbetar inte kring rättelsefrågor. Du måste därför vända dig direkt till varje kreditupplysningsföretag som du vill ska rätta uppgifterna.

Se vilka kreditupplysningsföretag som finns och har tillstånd från Datainspektionen

Vad kan hända om räkningar inte betalas i tid?

I följande diagram kan du se vad som kan hända om räkningar inte betalas i tid. Klicka på bilden eller på länken nedan för att öppna diagrammet i ett större fönster.

Se illustrationen i ett större format (PDF-dokument, 120 kB)

Kreditupplysningslagen

Betalningsanmärkningar

Vad kan hända om inte räkningar betalas i tid?

I det här diagrammet kan du se vad som kan hända om räkningar inte betalas i tid.

Dokument

Läs sidan som pdf

Informationen på denna sida finns även i pdf-format.

Beställ som informationsblad

Du kan också beställa texten på den här sidan som ett tryckt informationdblad. Besök vår beställningstjänst.