Övriga lagar

Här hittar du en förteckning över några av de övriga lagar som är aktuella för Datainspektionens verksamhet. Vissa av dem är särskilda registerlagar som reglerar stora, centrala myndighetsregister som är beslutade av riksdag, så kallade statsmaktsregister.

Du hittar lagarna på Riksdagens webbplats genom att söka på lagens SFS-nummer (numret inom parentes).

Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret (SPAR)
Innehåller uppgifter om alla som är folkbokförda i Sverige. Registret får användas av myndigheter och enskilda för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter och för att ta ut uppgifter om namn och adress för direktreklam, opinionsbildning eller samhällsinformation eller annan därmed jämförlig verksamhet.

Läs mer om SPAR

Lag (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lag (1998:620) om belastningsregister
Innehåller information om bland annat vem som är straffad. Ansvarig myndighet är Polismyndigheten.

Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration (2003:763)
Används för personregister i fråga om socialförsäkringsförmåner samt andra förmåner och ersättningar från de allmänna försäkringskassorna, Pensionsmyndigheten eller Riksförsäkringsverket.

Lag (2001:558) om vägtrafikregister
Innehåller uppgifter om bilägare med mera. Transportstyrelsen är ansvarig myndighet.

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Lagar och regler

Vägledning för integritetsanalys

En vägledning från Datainspektionen för att bedöma integritetsriskerna med ny eller ändrad lagstiftning.

Frågor och svar om registerutdrag

Under Frågor & svar finns information om hur du gör för att begära ut information om vad som finns registrerat om dig, ett så kallat registerutdrag.

Medborgarinitiativet

Från och med den 1 april 2012 kan medborgare i den Europeiska unionen genom namnunderskrifter uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Här kan du läsa mer.

Externa länkar

Sök lagar på Riksdagens webbplats