Förhandskontroll

Innan vissa särskilt integritetskänsliga behandlingar av personuppgifter får påbörjas ska de anmälas till Datainspektionen för en förhandskontroll. Det innebär att Datainspektionen gör en bedömning av om den planerade behandlingen är förenlig med lagstiftningen.

Förhandskontroll för forskning försvinner från och med 1 mars 2013
Observera att skyldigheten att anmäla om personuppgifter om genetiska anlag som har framkommit efter genetisk undersökning behandlas har upphört från och med 1 mars 2013. (Regeringen har i förordning om ändring i personuppgiftsförordningen, utfärdad den 24 januari 2013 (SFS 2013:22) föreskrivit att 10 § personuppgiftsförordningen ska upphöra att gälla från och med 1 mars 2013)

Anmälan om en förhandskontroll ska göras vid behandling av:

Vissa behandlingar hos Skatteverket

Skatteverkets behandling av personuppgifter i samband med brottsutredningar ska i vissa fall anmälas för förhandskontroll (2 § förordningen 1999:105 om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar).

Blankett för anmälan om förhandskontroll för skattemyndigheten

Vissa behandlingar hos Tullverket och Kustbevakningen

För tullens verksamhet finns föreskrifter om anmälan av vissa behandlingar (2 § förordningen 2001:88 om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet).

Blankett för anmälan om förhandskontroll för tullen

En förhandskontroll innebär att Datainspektionen gör en bedömning av om den planerade behandlingen är förenlig med lagstiftningen. Anmälan ska göras senast tre veckor innan behandlingen är tänkt att börja. Anmälan behöver inte göras om det i lag eller förordning finns särskilda föreskrifter.

Personuppgiftslagen


Observera att behandlingarna på denna sida ska anmälas för en förhandskontroll även om man har utsett ett personuppgiftsombud.

Beställ blanketter

Det går också bra att beställa blanketterna i tryckt version från vår beställningstjänst.