Dataskyddsmyndighetens roll

Tillsyn, avgifter och förelägganden

En tillsynsmyndighet i varje EU-land ska övervaka att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndigheten ska vara fullständigt oberoende i utförandet av sina uppgifter och utövandet av sina befogenheter.

Tillsyn

I Sverige föreslås Datainspektionen få det uppdraget. Som tillsynsmyndighet har Datainspektionen möjlighet att bland annat utfärda varningar och reprimander och att förelägga organisationer att vidta åtgärder. Datainspektionen kan även besluta om att begränsa eller förbjuda behandling och att påföra administrativa sanktionsavgifter.

En nyhet med förordningen är att tillsynsmyndigheten kan utöva tillsyn och fatta beslut inte bara mot personuppgiftsansvariga utan även mot personuppgiftsbiträden.

Mer information

Riktlinjer om fastställande av ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsansvariga
29-gruppens vägledning om ansvarig tillsynsmyndighet finns nu översatt till svenska.

Bilaga med vanliga frågor
Bilaga till riktlinjerna med frågor och svar

Rättsinformation
Artikel 4.16 (definition av huvudsakligt verksamhetsställe)
Artikel 4.21 (definition av tillsynsmyndighet)
Artikel 4.23 (definition av gränsöverskridande behandling)
Artikel 51 (tillsynsmyndighet)
Artikel 52 (oberoende)
Artikel 55 (behörighet)
Artikel 56 (den ansvariga tillsynsmyndighetens behörighet)
Artikel 57 (uppgifter)
Artikel 58 (befogenheter)
Artiklarna 60-76 (samarbete mellan dataskyddsmyndigheter)
Skäl 117-138

Senast ändrad 2017-11-08

Den nya dataskyddsförordningen

Tillbaka till dataskyddsreformen
Tillbaka till dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).