Klagomål

Du kan skicka in tips och klagomål till oss om du anser att någon bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling.

När dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj kommer det att finnas en e-tjänst för det här på webbplatsen.

Försök att lösa problemen själv först

Innan du kontaktar Datainspektionen, försök alltid att lösa problemen själv. Ta kontakt med dem som du tycker gör fel och berätta vad du tycker är fel. De ska då utreda det inträffade, och förhoppningsvis rättar de till felen så att du känner dig nöjd.

Om de inte gör det, så kan du kontakta Datainspektionen. Berätta i din anmälan vad du har gjort, och bifoga eventuella meddelanden mellan dig och dem som du anmäler. Alla underlag är då till nytta för oss, eftersom de hjälper oss att bedöma anmälan och fatta beslut om vi ska gå vidare med den.

Om du av något skäl inte kan eller vill kontakta dem som du tycker har gjort fel, kan du anmäla till Datainspektionen ändå.

Datainspektionen bestämmer om det blir tillsyn

Datainspektionen tar emot din anmälan men vi har ingen skyldighet att agera på ditt tips eller klagomål. Om vi beslutar om tillsyn eller inte beror bland annat på

  • om det är ett återkommande och systematiskt fel
  • om det är allvarliga brister
  • om det gäller ett enstaka fall eller ett generellt fel
  • om det gäller något som Datainspektionen redan har granskat.

Om vi inleder tillsyn, så gör vi det inte som ombud för dig som har anmält. Vi kommer alltså inte att företräda dig som anmäler och du blir inte part i tillsynsärendet.

Du får veta om vi inleder tillsyn eller inte

Datainspektionen registrerar din anmälan och bestämmer om vi ska göra tillsyn. Oavsett vad vi kommer fram till får du alltid ett svar från oss där vi berättar om det blir tillsyn eller inte, och varför.

Om vi genomför en tillsyn, kommer du som har anmält att få kopia på beslutet som följer på tillsynen. Du får alltså veta vad vi kommer fram till i tillsynen.

Det händer alltså att vi inte gör någon tillsyn efter ett tips eller klagomål. Det betyder inte att den som du klagar på har gjort rätt eller fel, utan att vi helt enkelt inte prioriterar att gå vidare. Det kan också hända att vi väljer att använda informationen i klagomålet vid ett senare tillfälle.

Allt du skickar in blir allmän handling

Allt du rapporterar in blir så kallad allmän  handling,  som kan begäras ut av allmänheten och massmedier. Skriv därför inte mer än nödvändigt i din anmälan och undvik känsliga uppgifter.

Om någon begär ut uppgifterna gör vi en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Vi beslutar sedan om uppgifterna kan lämnas ut, i sin helhet eller delvis.

Rättsinformation
Artikel 77 (rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet)
Artikel 78 (rätt till ett effektivt rättsmedel mot tillsynsmyndighetens beslut)
Skäl 141-143

Senast ändrad 2018-03-21

Den nya dataskyddsförordningen

Tillbaka till dataskyddsreformen
Tillbaka till dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).