De registrerades rättigheter

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen. Mer information om rättigheterna finns här nedan.

Rätt till information
Rätt till rättelse
Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")
Rätt till begränsning av behandling
Dataportabilitet
Rätt att göra invändningar
Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Klagomål
Skadestånd

EU:s medlemsstater har vissa möjligheter att begränsa de registrerades rättigheter i sin lagstiftning. I Sverige arbetar för närvarande ett antal utredningar med att undersöka om några sådana begränsningar bör införas och att ta fram kompletterande svensk lagstiftning.

Läs mer om pågående utredningar

Rättsinformation
Artikel 12 (klar och tydlig information och kommunikation samt klara och tydliga villkor för utövandet av den registrerades rättigheter)
Artikel 13 (information som ska tillhandahållas om personuppgifterna samlas in från den registrerade)
Artikel 14 (information som ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade)
Artikel 15 (den registrerades rätt till tillgång)
Artikel 16 (rätt till rättelse)
Artikel 17 (rätt till radering - "rätten att bli bortglömd")
Artikel 18 (rätt till begränsning av behandling)
Artikel 19 (anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av behandling)
Artikel 20 (rätt till dataportabilitet)
Artikel 21 (rätt att göra invändningar)
Artikel 22 (automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering)
Artikel 23 (begränsningar)
Artikel 34 (information till den registrerade om en personuppgiftsincident)
Skäl 58–73 

Senast ändrad 2017-03-08

Den nya dataskyddsförordningen

Tillbaka till dataskyddsreformen
Tillbaka till dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).