Rätt till information

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Informationen ska tillhandahållas den registrerade kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk. I dataskyddsförordningen anges utförligt vilken information som ska ges. Bland annat ska information lämnas om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen.

Här ges en översikt av vilken information som ska lämnas vid olika tillfällen. Tabellen är förenklad och ej fullständig.

Mer information

Artikel 29-gruppens vägledning om information till registrerade enligt dataskyddsförordningen 2016/679

Personuppgiftsansvariges informationsskyldighet

  När personuppgifter samlas in från den registrerade (art. 13) När personuppgifter samlas in från annan (art. 14) Den registrerades rätt till tillgång (registerutdrag) (art. 15)
Personuppgiftsansvarig Ja Ja Nej
Dataskyddsombud Ja Ja Nej
Ändamål Ja Ja Ja
Rättslig grund Ja Ja Nej
Kategorier av personuppgifter Nej Ja Ja
Intresse vid intresseavvägning Ja Ja Nej
Mottagare av uppgifter Ja Ja Ja
Överföring av uppgifter till tredje land Ja Ja Ja
Lagringstid Ja Ja Ja
De registrerades rättigheter Ja Ja Ja
Rätten att dra tillbaka ett samtycke Ja Ja Nej
Rätten att lämna klagomål till DPA Ja Ja Ja
Uppgiftsskyldighet enligt avtal eller lag Ja Nej Nej
Automatiserat beslutsfattande Ja Ja Ja
Källa varifrån uppgifterna har hämtats Nej Ja Ja
Säkerhetsåtgärder Nej Nej Nej
Behandling för annat ändamål Ja Ja Nej

Rättsinformation
Läs mer om rätten till information i dataskyddsförordningen:
Artikel 12–15 (Klar och tydlig information samt klara och tydliga villkor för utövandet av den registrerades rättigheter. Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna samlas in från den registrerade. Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade. Den registrerades rätt till tillgång.)
Artikel 34 (Information till den registrerade om en personuppgiftsincident)
Se också skäl 58–64, samt 85–86.

Senast ändrad 2017-04-19.

Den nya dataskyddsförordningen

Tillbaka till dataskyddsreformen
Tillbaka till dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).