Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. På dessa sidor får du veta mer om dataskyddsombud.

Anmäl till Datainspektionen när ni utsett ett dataskyddsombud
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska skickas till Datainspektionen. Här läser du mer om hur du gör.

Måste vi utse ett dataskyddsombud?
Vad gör ett dataskyddsombud?
Vem kan vara dataskyddsombud?
Informera om att ni har ett dataskyddsombud

Avregistrera personuppgiftsombud

Det är inte nödvändigt att avregistrera (entlediga) personuppgiftsombud inför 25 maj. Den som ändå vill göra det kan skicka en skriftlig begäran till Datainspektionen. Ange uppgift om personuppgiftsansvarig och det personuppgiftsombud som ska entledigas. Begäran ska undertecknas av den personuppgiftsansvariga och skickas till datainspektionen@datainspektionen.se.

Om dataskyddsombud i förordningen

Läs mer om vad dataskyddsförordningen säger om dataskyddsombud. Med fördjupande kommentarer från Datainspektionen.

Dataskyddsombud

Mer information

Riktlinjer om dataskyddsombud
29-gruppens vägledning om dataskyddsombud finns nu översatt till svenska. Innehåller även frågor och svar.

Rättsinformation

Dataskyddsförordningen artikel 37: utnämning av dataskyddsombud
Dataskyddsförordningen artikel 38: dataskyddsombudets ställning
Dataskyddsförordningen artikel 39: dataskyddsombudets uppgifter
Dataskyddsförordningen skäl 97

Senast ändrad 2017-12-08

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen
Dataskyddsombud

Förordningstexten
Enkla grunder
Missbruksregeln upphör
Tillämpningsområde
Principer för behandling
Rättslig grund
Känsliga personuppgifter
Registrerades rättigheter
Skyldigheter för de som behandlar personuppgifter
Överföring utanför EU/EES
Dataskyddsmyndighetens roll

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).