Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. På dessa sidor får du veta mer om dataskyddsombud.

Meddela oss på Datainspektionen när ni utsett ett dataskyddsombud

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska skickas till Datainspektionen. Tidigast den 1 mars 2018 kommer denna möjlighet att finnas här på Datainspektionens webbplats. Vi hoppas att så snart som möjligt ha mer information att ge om detta.

Måste vi utse ett dataskyddsombud?
Vad gör ett dataskyddsombud?
Vem kan vara dataskyddsombud?
Informera om att ni har ett dataskyddsombud

Om dataskyddsombud i förordningen

Läs mer om vad dataskyddsförordningen säger om dataskyddsombud. Med fördjupande kommentarer från Datainspektionen.

Dataskyddsombud

Mer information

Riktlinjer om dataskyddsombud
29-gruppens vägledning om dataskyddsombud finns nu översatt till svenska. Innehåller även frågor och svar.

Rättsinformation

Dataskyddsförordningen artikel 37: utnämning av dataskyddsombud
Dataskyddsförordningen artikel 38: dataskyddsombudets ställning
Dataskyddsförordningen artikel 39: dataskyddsombudets uppgifter
Dataskyddsförordningen skäl 97

Senast ändrad 2017-12-08

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen
Dataskyddsombud

Förordningstexten
Enkla grunder
Missbruksregeln upphör
Tillämpningsområde
Principer för behandling
Rättslig grund
Känsliga personuppgifter
Registrerades rättigheter
Skyldigheter för de som behandlar personuppgifter
Överföring utanför EU/EES
Dataskyddsmyndighetens roll

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).