Utlämnande av allmänna handlingar

Dataskyddsförordningen hindrar inte den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att myndigheter ska kunna uppfylla skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Observera att det i svensk rätt inte finns någon skyldighet att lämna ut handlingar i elektronisk form.

Rättsinformation
Artikel 86, Skäl 154
Se även 2 kap i tryckfrihetsförordningen

Senast ändrad 2017-06-29