Övriga lagar

Svensk lagstiftning anpassas till dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen både medger och förutsätter att Sverige antar eller anpassar befintliga nationella regler som gäller personuppgiftsbehandling. För närvarande pågår ett intensivt lagstiftningsarbete i frågor som rör dataskydd och personlig integritet med anledning av dataskyddsförordningen och det dataskyddsdirektiv som gäller för brottsbekämpande myndigheter. Ett flertal utredningar arbetar med att se över vilken nationell reglering som bör finnas. Företrädare för Datainspektionen deltar som experter i flera av dessa utredningar. Här nedan listas de utredningar som har tillsatts och de förslag som de har redovisat.

Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) redovisades den 12 maj 2017

Utredningen har haft till uppgift att se över vilka kompletterande bestämmelser som behövs på generell nivå till följd av dataskyddsförordningen, till exempel processuella bestämmelser.

Dataskyddsutredningens direktiv
Dataskyddsutredningens betänkande SOU 2017:39 Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Datainspektionen positiv till kompletterande dataskyddslag - pressmeddelande 2017-09-08

Integritetskommittén (Ju 2014:09) redovisades den 1 juni 2017

Utredningen har haft till uppgift att kartlägga integritetsrisker som kan uppkomma vid användning av informationsteknik och behovet av att inrätta ett integritetsskyddsråd. Utredningen har i detta arbete haft att följa dataskyddsreformen.

Integritetskommitténs direktiv
Tilläggsdirektiv
Integritetskommitténs slutbetänkande SOU 2017:52 Så stärker vi den personliga integriteten
Datainspektionens remissvar på slutbetänkandet

Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) redovisades den 15 juni 2017

Utredningen har haft till uppgift att analysera hur kameraövervakningslagen, reglering om sekretess för uppgifter som inhämtats med kameraövervakning samt tillsynsansvaret på området behöver anpassas till den nya förordningen och direktivet.

Utredningens direktiv
Tilläggsdirektiv

Utredningens betänkande SOU 2017:55 En ny kamerabevakningslag

Utredningen om genomförandet av NIS-direktivet (Ju 2016:11) redovisades i april 2017

Utredningen har haft till uppgift att, med beaktande av dataskyddsreformen, analysera vilken personuppgiftsbehandling som NIS-direktivet kan komma att ge upphov till och om det medför behov av författningsändringar.

Utredningens direktiv
Utredningens betänkande SOU 2017:36 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Utredningen om stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (Ju 2016:18) redovisas den 31 oktober 2017

Utredningen ska överväga behovet av en särskild reglering för behandling av personuppgifter inom myndigheten. Dataskyddsförordningen nämns i direktiven.

Utredningens direktiv

Utredningen om anpassning av domstolsdatalagen till dataskyddsförordningen (Ju 2016:G) redovisas 30 september 2017

Utredningen ska analysera vilka författningsändringar som behövs i domstolsdatalagen och domstolsdataförordningen med anledning av dataskyddsförordningen. Direktiv för uppdraget se PM dnr Ju2016/06265/LP (Anpassningar med anledning av det nya dataskyddsdirektivet tas om hand av Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv, Ju 2016:06)

Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv (Ju 2016:06), delredovisning gjordes den 1 april 2017. Slutredovisning ska ske den 30 september 2017

Utredningen har haft till uppgift att lämna förslag till en ny ramlagstiftning med bestämmelser om skydd av personuppgifter inom direktivets tillämpningsområde. Utredningen ska också lämna de förslag till författningsändringar som krävs för att anpassa vissa centrala författningar om rättsväsendets behandling av personuppgifter till de nya förutsättningarna. Vidare ska utredningen bedöma om direktivet ger anledning till ny eller ändrad reglering om tillsyn och om det finns anledning att reglera Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling separat från den lagstiftning som gäller för Polismyndigheten.

Utredningens direktiv
Utredningens betänkande SOU 2017:29 Brottsdatalag

Utredningen om personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet (U 2016:03) redovisades den 1 juni 2017

Utredningen har bland annat haft till uppgift att undersöka vilken reglering av personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet som är möjlig och kan behövas utöver dataskyddsförordningen och den generella reglering som Dataskyddsutredningen kommer att föreslå.

Utredningens direktiv
Utredningens betänkande SOU 2017:49 EU:s dataskyddsförordning

Utredningen om personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (U 2016:04), delredovisning gjordes den 1 juni 2017. Slutredovisning ska ske den 8 december 2017

Utredningen har bland annat haft till uppgift att analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas utöver den generella reglering som Dataskyddsutredningen kommer att föreslå.

Utredningens direktiv
Tilläggsdirektiv
Tilläggsdirektiv
Utredningens betänkande SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Utredningen om dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde (S 2016:05) redovisas den 31 augusti 2017

Utredningen ska bland annat undersöka vilka konsekvenser dataskyddsförordningen medför i fråga om personuppgiftsbehandling inom Socialdepartementets verksamhetsområde och undersöka vilka anpassningar som behövs på grund av förordningen.

Utredningens direktiv
Tilläggsdirektiv

Utredningen om en ändamålsenlig reglering för biobanker (S 2016:04), redovisas slutligt den 8 december 2017

Utredningen har i uppgift att anpassa lagstiftningen så att den underlättar utvecklingen och förbättrar förutsättningarna för användning av prover och uppgifter i svenska biobanker för patientens, hälso- och sjukvårdens och forskningens behov. Förslagen och översynen ska enligt utredningens direktiv vara anpassade till dataskyddsförordningen.

Utredningens direktiv

Utredningen om ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (S 2015:06), redovisas slutligt 31 december 2017

Utredningen har i uppgift att göra en översyn av apoteksmarknaden och vid behov lämna förslag på förändringar. I direktiven nämns arbetet på Socialdepartementets verksamhetsområde med anledning av förordningen.

Utredningens direktiv
Tilläggsdirektiv

Utöver arbetet i dessa utredningar pågår också ett arbete internt på vissa departement med anledning av dataskyddsförordningen.

Senast ändrad 2017-09-06

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).