Brottsbekämpande verksamhet

Dataskyddsdirektivet för brottsbekämpande myndigheter

Samtidigt som man beslutade om den allmänna dataskyddsförordningen antogs ett EU-direktiv om skydd för enskilda i samband med brottsbekämpande myndigheters personuppgiftsbehandling. Direktivet är, till skillnad från dataskyddsförordningen, inte direkt tillämpligt i medlemsstaterna utan måste genomföras i nationell lagstiftning. Direktivet ska vara genomfört den 6 maj 2018 och i Sverige arbetar för närvarande en särskild utredning med att ta fram förslag till ny lagstiftning för polisens och andra brottsbekämpande myndigheters personuppgiftsbehandling. Utredningen ska presentera ett slutligt förslag den 30 september 2017. Datainspektionen deltar med en expert i utredningen.

Den 5 april överlämnade utredningen ett delbetänkande, Brottsdatalag SOU 2017:29:

Läs delbetänkandet

Även om direktivet innehåller särskilda bestämmelser i viss utsträckning återfinns många bestämmelser som också finns i den allmänna dataskyddsförordningen. Det finns till exempel regler om de registrerades rättigheter, särskilda krav för behandling av känsliga personuppgifter, krav på dataskyddsombud, förhandssamråd och anmälan av personuppgiftsincidenter.

Här kan du läsa direktivet för utredningen:

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet, dir. 2016:21

Senast ändrad 2017-05-19

Den nya dataskyddsförordningen

Tillbaka till dataskyddsreformen
Tillbaka till dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).