Brottsbekämpande verksamhet

Dataskyddsdirektivet för brottsbekämpande myndigheter

EU har antagit ett direktiv som reglerar hur personuppgifter får hanteras inom bland annat området brottsbekämpning. En utredning har därefter tagit fram ett förslag till ny brottsdatalag som ska införa direktivet i svensk lagstiftning.

Brottsdatalagen är en så kallad en ramlag som ska gälla utöver myndigheternas särskilda registerförfattningar. En viktig konsekvens med den föreslagna lagen är att privata aktörer som exempelvis ordningsvakter, som i dag saknar särskilda registerförfattningar, i framtiden måste tillämpa brottsdatalagen i hela eller delar av sin verksamhet.

Datainspektionen har yttrat sig över förslaget till ny brottsdatalag och är positiv.

Läs Datainspektionens yttrande i pdf-format

Inspektionen konstaterar att utredningen har lämnat ett väl genomarbetat förslag. Det regelverk som föreslås innebär generellt sett ett starkare skydd för den enskildes personliga integritet än vad som gäller enligt det nuvarande regelverket. På flera punkter föreslår utredningen ett starkare integritetsskydd än vad direktivet kräver, vilket är positivt.

I sitt yttrande lämnar Datainspektionen dock vissa synpunkter, bland annat på föreslagna regleringar som kan innebära risker för en försämring av den enskildes personliga integritet i förhållande till dagens regelverk. Till exempel saknar utredningen en analys av de eventuella negativa effekter för den personliga integriteten som överföringar av personuppgifter till länder utanför EU/EES och internationella organisationer kan innebära.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).