Samarbete inom EU

Artikel 29-gruppen

Artikel 29-gruppen är en rådgivande och oberoende arbetsgrupp som bland annat har till uppgift att utreda frågor som rör tillämpningen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46 samt att ge råd om andra föreslagna åtgärder inom EU med avseende på behandling av personuppgifter. Gruppen består av representanter för samtliga dataskyddsmyndigheter i EU:s medlemsstater samt representanter för den Europeisk datatillsynsmannen (EDPS) och EU-kommissionen.

Vägledningar från Artikel 29-gruppen kring bestämmelser i dataskyddsförordningen

Artikel 29-gruppen har tagit fram vägledningar i följande frågor:

Automatiserat individuellt beslutsfattande och begreppet profilering
Anmälan av personuppgiftsincidenter
Personuppgiftsbehandling som innebär hög risk och konsekvensbedömningar
Dataportabilitet
Dataskyddsombud
Ansvarig tillsynsmyndighet (lead authority)
Administrativa sanktionsavgifter

Flera av vägledningarna har tagits fram efter att allmänheten fått tillfälle att lämna synpunkter.

Den 28 november 2017 beslutade Artikel 29-gruppen om två vägledningar som handlar om samtycke (consent) och om information till registrerade (transparency).

Artikel 29-gruppens vägledning om samtycke enligt dataskyddsförordningen 2016/679
Artikel 29-gruppens vägledning om information till registrerade enligt dataskyddsförordningen 2016/679

Vägledningar från Artikel 29-gruppen där allmänheten kan ge synpunkter:

Vägledning om artikel 49 i dataskyddsförordningen (tredjelandsöverföring), synpunkter senast 26 mars 2018
Vägledning om ackreditering av certifieringsorgan, synpunkter senast 30 mars 2018

Den som vill lämna synpunkter ska skicka dem till Artikel 29-gruppens sekretariat JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu

Läs mer om 29-gruppens vägledningar

Arbetsprogram 2017

Artikel 29-gruppen har nyligen beslutat om ett arbetsprogram för 2017. Gruppen har nu stort fokus på dataskyddsförordningen och kommer under året att arbeta särskilt med dessa frågor:

 • Rutiner för samarbetet mellan dataskyddsmyndigheter (ömsesidigt bistånd, gemensamma insatser och one-stop-shop mekanismen)
 • Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) – arbetsordning, organisation, budget, IT-system, med mera
 • Vägledning kring certifieringsmekanismer
 • Vägledning kring begreppet samtycke
 • Vägledning kring information till registrerade
 • Överföring till länder utanför EU (BCR, standardavtalsklausuler, med mera)

Artikel 29-gruppens möten

Artikel 29-gruppen organiserade den 5-6 april 2017 ännu ett så kallat GDPR Fablab i Bryssel. Vid mötet träffades företrädare för EU-ländernas dataskyddsmyndigheter och intresserade aktörer från företag och organisationer för att diskutera dataskyddsförordningen och arbetet med förberedelser för denna. Ett liknande möte hölls sommaren 2016.

Mer information om detta och andra möten i Artikel 29-gruppen, se "Plenary meetings"

Arbetssätt

Artikel 29-gruppens yttranden beslutas vid så kallade plenarmöten som hålls fyra gånger per år. Det förberedande arbetet bedrivs i följande olika undergrupper som träffas inför varje plenarmöte.

 • EDPB Task Force
 • Future of Privacy subgroup (FoP)
 • Cooperation subgroup
 • Key provisions subgroup
 • Technology subgroup
 • Border, travel and law enforcement (BTLE)
 • International transfers subgroup
 • Financial matters subgroup
 • Enforcement subgroup

Datainspektionen deltar i flera av dessa undergrupper.

Artikel 29-gruppens pressmeddelanden
Artikel 29-gruppens yttranden

Senast ändrad 2017-12-15

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).