Kan alla som jobbar inom vården ta del av mina uppgifter när min vårdgivare använder sig av sammanhållen journalföring?

Fråga

Kan alla som jobbar inom vården ta del av mina uppgifter när min vårdgivare använder sig av sammanhållen journalföring?

Svar

Nej, enligt patientdatalagen ska det inte vara möjligt eftersom det finns flera krav som vårdgivarna ska uppfylla. Samma regler för tilldelning av behörigheter gäller vid sammanhållen journalföring som för åtkomst till en vårdgivares "egna" uppgifter. Det innebär att vårdgivarna ansvarar för att endast vårdpersonal som behöver en behörighet tilldelas det. Bakom ett beslut att tilldela en sådan behörighet ska ligga en behovs- och riskanalys. För att någon ska få läsa uppgifter om dig krävs dessutom att de har en aktuell patientrelation med dig, att uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och att du lämnar ditt samtycke till det.

Men, i praktiken brister många vårdgivare när det gäller att leva upp till reglerna i patientdatalagen. Det gäller både behörighetsstyrning och att spärrar efterlevs. Datainspektionen har sedan patientdatalagen infördes arbetat med att få vårdgivare att respektera patienternas rättigheter.

Tillbaka till frågor och svar om patientdatalagen

Frågor och svar

Patientdatalagen

Mer information

Patientdatalagen

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Lagen reglerar bland annat sammanhållen journalföring, inre sekretess, patienternas möjlighet att spärra uppgifter och hur patienten kan få direktåtkomst.