Kan jag få reda på vem som har tittat i min journal hos min vårdgivare?

Fråga

Kan jag få reda på vem som har tittat i min journal hos min vårdgivare?

Svar

Nej, enligt patientdatalagen har du inte rätt att få se exakt vem som gjort det. Däremot har du rätt att få ut ett så kallat loggutdrag från vårdgivaren där man ser att och när någon läst journalen. Informationen om loggarna som ska lämnas ut ska vara anpassad för dig som patient så att du lätt förstår från vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt någon har tagit del av uppgifterna i din journal. Vårdgivaren kan till exempel bearbeta logglistorna med förklaringar. Med hjälp av dessa uppgifter ska du därefter kunna bedöma om det funnits skäl för någon att ta del av din journal. För att någon ska få ta del av din journal krävs att hon/han deltar i vården av dig eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

Inom den offentliga vården är logglistorna allmänna handlingar som patienten kan begära att få ut med stöd av tryckfrihetsförordningens bestämmelser. Om patienten begär ut logglistor som allmänna handlingar kan patienten sannolikt även ta del av vem som har varit inne i patientens journal. Detta gäller dock inte privata vårdgivare.

Misstänker du att någon tagit del av din journal utan att hon/han deltagit i vården av dig eller av annat skäl behövde uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården, bör du i första hand vända dig till vårdgivaren för att få en förklaring. I annat fall kan du vända dig till polisen med en anmälan om dataintrång. Datainspektionen har inga befogenheter att utreda brott.

Vad gäller vid sammanhållen journalföring?

Vid sammanhållen journalföring bör varje vårdgivare kunna redovisa vilken åtkomst till den egna verksamhetens journaluppgifter som har förekommit från andra vårdgivare. Även dessa andra mottagande vårdgivare bör kunna redovisa när direktåtkomst har använts.

Kan alla som jobbar inom vården ta del av mina uppgifter när min vårdgivare använder sig av sammanhållen journalföring?

Frågor och svar

Patientdatalagen

Mer information

Patientdatalagen

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Lagen reglerar bland annat sammanhållen journalföring, inre sekretess, patienternas möjlighet att spärra uppgifter och hur patienten kan få direktåtkomst.