Kan jag få skadestånd om vårdgivaren inte uppfyller kraven i patientdatalagen?

Fråga

Kan jag få skadestånd om vårdgivaren inte uppfyller kraven i patientdatalagen?

Svar

Ja, det finns en möjlighet att få skadestånd för skada och kränkning av den personliga integriteten om vårdgivaren har behandlat personuppgifter i strid med patientdatalagen. Rätten till skadestånd står i både 10 kap. 1 § patientdatalagen och 48 § personuppgiftslagen.

Om du vill kräva skadestånd kan du vända dig i till vårdgivaren med ditt anspråk. Kan ni inte komma överens kan tingsrätten pröva tvisten. Tänk på att i tingsrätten gäller särskilda regler för tvister som gäller mindre värden (när värdet av det som yrkas uppenbart inte överstiger ett halvt basbelopp enligt lagen om allmän försäkring). Reglerna innebär bland annat vissa begränsningar i skyldigheten att vid förlust ersätta motpartens rättegångskostnader.

Läs mer om skadestånd hos Domstolsverket

Datainspektionen har tyvärr inga befogenheter att hjälpa till med tvister som gäller skadestånd.

Tillbaka till frågor och svar om patientdatalagen

Frågor och svar

Patientdatalagen

Mer information

Patientdatalagen

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Lagen reglerar bland annat sammanhållen journalföring, inre sekretess, patienternas möjlighet att spärra uppgifter och hur patienten kan få direktåtkomst.