Om min vårdcentral börjar visa min patientjournal för andra vårdmottagningar, måste de inte informera mig om det?

Fråga

Om min vårdcentral börjar visa min patientjournal för andra vårdmottagningar som ingår i en sammanhållen journalföring, måste de inte informera mig om det?

Svar

Ja, vårdgivarna måste informera patienten om de börjar med sammanhållen journalföring, det vill säga gör patientuppgifter tillgängliga för andra vårdgivare. Men exakt vilken information de ska ge är inte definierat i patientdatalagen. Datainspektionen anser dock att en vårdgivare åtminstone måste lämna information om:

 • anledningen till att man vill börja med sammanhållen journalföring
 • vilka uppgifter man vill göra tillgängliga
 • för vilka andra vårdgivare uppgifterna ska vara tillgängliga
 • vilka förutsättningar som gäller för att andra vårdgivares ska få åtkomst till uppgifterna, till exempel att det krävs ett samtycke från patienten
 • patientens rätt att spärra uppgifterna
 • hur dessa spärrar får tas bort.

Det är den personuppgiftsansvarige vårdgivaren som ska kunna bevisa att den obligatoriska informationen faktiskt har lämnats till patienten och att denne förstått den innan patientens uppgifter kan visas för andra. Det är därför viktigt att vårdgivaren har rutiner för hur man arbetar med att informera patienterna. Informationen måste åtminstone lämnas:

 • i Vårdguidens pappersupplaga och liknande publikationer, inom, och om så krävs, utom länet
 • i broschyrer och anslag i väntrummen
 • när man kallar patienten till besök
 • muntligen vid besök hos vårdgivaren
 • på olika språk (vårdgivaren bör ha informationen översatt till flera språk, åtminstone de språk som är vanligast i området)

Tillbaka till frågor och svar om patientdatalagen

Frågor och svar

Patientdatalagen

Mer information

Patientdatalagen

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Lagen reglerar bland annat sammanhållen journalföring, inre sekretess, patienternas möjlighet att spärra uppgifter och hur patienten kan få direktåtkomst.