Vad är en patientjournal/sjukjournal?

Fråga

Vad är en patientjournal/sjukjournal?

Svar

Det är Socialstyrelsens föreskrifter som reglerar vad en patientjournal/sjukjournal är. Följande är ett utdrag från Socialstyrelsens informationsmaterial om patientjournaler:

En patientjournal är de anteckningar som görs och de handlingar som upprättas eller inkommer i samband med vård och som rör patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Anteckningar om behandlingsåtgärder av olika slag tillhör också journalen.

En journalhandling är alltså inte bara det dokument i vilket uppgifter om patientens hälsotillstånd förs in löpande. Till patientjournalen hör även alla de dokument och intyg som kommer in till den aktuella sjukvårdsenheten eller som upprättas där. Även videofilmer, röntgenbilder, EKG-kurvor och fotografier är därför journalhandlingar. Vävnadsprover räknas dock inte som en journalhandling.

En patientjournal ska föras för varje patient. Gemensamma journaler för två eller flera patienter får inte förekomma.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Kom ihåg att patientdatalagen inte bara omfattar din patientjournal utan även andra personuppgifter som behandlas i IT-system hos vårdgivaren.

Tillbaka till frågor och svar om patientdatalagen

Frågor och svar

Patientdatalagen

Mer information

Patientdatalagen

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Lagen reglerar bland annat sammanhållen journalföring, inre sekretess, patienternas möjlighet att spärra uppgifter och hur patienten kan få direktåtkomst.