Får arbetsgivaren sätta upp övervakningskameror på arbetsplatsen för att förebygga brott?

Fråga:

Min arbetsgivare säger att de i brottsförebyggande syfte tänker sätta upp övervakningskameror på vårt lager. Är det verkligen tillåtet och krävs det inte tillstånd?

Svar:

Det krävs inte tillstånd för att kameraövervaka platser dit allmänheten inte har tillträde. Det kan på en arbetsplats exempelvis gälla kontors- eller lagerutrymmen. Istället måste arbetsgivaren själv se till att kraven är uppfyllda enligt kameraövervakningslagen. För att det ska vara tillåtet att kameraövervaka krävs att behovet av kameraövervakningen väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Anställda har normalt ett starkt intresse av att slippa bli kameraövervakade på arbetet. Det betyder att arbetsgivaren måste kunna visa att det finns starka skäl för övervakningen och att det inte går att komma till rätta med problemen med mindre ingripande åtgärder.

Vid bildinspelning ökar risken för integritetsintrång, jämfört med kameraövervakning som endast sker i realtid. För att det ska vara tillåtet att använda kameraövervakning med bildinspelning på en arbetsplats i brottsförebyggande syfte krävs som regel att det område som varje kamera övervakar är särskilt brottsutsatt. Det betyder att det som utgångspunkt krävs att det har förekommit brottslighet där, i sådan utsträckning att övervakningsbehovet väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Det är därför normalt inte tillåtet att i brottsförebyggande syfte kameraövervaka med bildinspelning, om det aldrig har hänt något på platsen.

Undantag kan gälla för mycket begränsade utrymmen med en ökad risk för brottslighet, exempelvis där man förvarar särskilt stöldbegärlig egendom. Det krävs att man har genomfört åtgärder för att begränsa övervakningen. Det kan exempelvis gälla låsta kassa- eller säkerhetsrum med begränsat tillträde, där anställda normalt sett inte uppehåller sig under arbetsdagen, i vart fall inte annat än kort tid för att utföra vissa specifika arbetsuppgifter.

Frågor och svar

Tillbaka till frågor och svar om kameraövervakning

Frågor och svar om kreditupplysning

Mer information

Kameraövervakningslagen

I kameraövervakningslagen finns alla regler för kameraövervakning samlade, både när det gäller platser dit allmänheten har tillträde och platser dit allmänheten inte har tillträde.

Viktiga begrepp

Här reder vi ut några vanliga ord när det gäller kameraövervakning.