Omfattas privatpersoners kameror av kameraövervakningslagen?

Fråga:

Omfattas privatpersoners kameror av kameraövervakningslagen?

Svar:

Det beror på. När det gäller privatpersoners kameror kan de ibland omfattas av det så kallade privatundantaget i kameraövervakningslagen. I sådana fall behöver privatpersonen inte ta hänsyn till reglerna i kameraövervakningslagen. Lagen gäller helt enkelt inte. Detta förutsätter dock

  1. att kameran inte fångar en plats dit allmänheten har tillträde
  2. att du övervakar i egenskap av privatperson, och
  3. att övervakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur.

För att kunna bedöma om övervakningen är en verksamhet av rent privat natur är platsen och avsikten med övervakningen centrala faktorer. Kameraövervakning inne i en privatbostad som bedrivs av den som bor där bör normalt anses vara en verksamhet av rent privat natur. Även övervakning av andra privata byggnader än privatbostäder, till exempel garage, förråd, sjöbodar och viss tomtmark som bedrivs av innehavaren, omfattas av undantaget under förutsättning att byggnaderna inte används i näringsverksamhet. Detsamma gäller privatägda bilar och båtar så länge kameran endast fångar insidan av fordonet. Men om privatpersonen har för avsikt att sprida övervakningsmaterialet till en vidare krets, exempelvis på Internet, omfattas kameran av reglerna i kameraövervakningslagen.

I dag är det vanligt förekommande att kameror i en privatbostad är kopplade till en larmcentral (hemlarm). Även sådana kameror faller utanför kameraövervakningslagen under förutsättning att undantaget för privat kameraövervakning är tillämpligt.

Från och med den 1 augusti 2017 gäller inte kameraövervakningslagen för kameraövervakning som sker från en drönare, om övervakningen bedrivs av någon annan än en myndighet. Privatpersoner får därför filma från kameraförsedda drönare så länge det inte strider mot reglerna i personuppgiftslagen.

Mer information

Kameraövervakningslagen

I kameraövervakningslagen finns alla regler för kameraövervakning samlade, både när det gäller platser dit allmänheten har tillträde och platser dit allmänheten inte har tillträde.

Viktiga begrepp

Här reder vi ut några vanliga ord när det gäller kameraövervakning.