Är det tillåtet att skicka ut medlemsregister till medlemmar via e-post?

Fråga:

Är det tillåtet att skicka ut medlemsregister till medlemmar via e-post?

Svar:

För att det ska vara möjligt krävs i första hand att medlemmarna fått information om att medlemsregistret kan komma att skickas ut och samtyckt till detta. Man bör ta hänsyn till att en medlem kanske inte vill att hans eller hennes uppgifter sprids till övriga medlemmar via e-post. Det kan exempelvis finnas medlemmar som har skyddad adress eller hemligt telefonnummer.

Dessutom är det viktigt att tänka på säkerhetsaspekterna. Av personuppgiftslagen följer att den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Man bör överväga om det är nödvändigt att genom exempelvis kryptering förhindra att uppgifter kan läsas eller förvanskas av någon annan än den avsedda mottagaren när man ska skicka något med e-post.