Får lärare filma elever på lektionstid?

Fråga

Får lärare filma elever på lektionstid?

Svar

Man bör vara mycket försiktig när man filmar elever på lektionstid. Sådan filmning är extra integritetskänslig, särskilt om även ljud spelas in, och kan sägas innebära ett intrång i elevernas personliga integritet.

Generellt sett kan man säga att filmningen är tillåten så länge den inte kränker den som filmas. Man behöver också ställa sig några frågor exempelvis kring varför man filmar, hur länge filmerna ska sparas och vilka som ska kunna se dem och sedan väga det mot vilka behov man har av att filma eleverna. Det kallas för en intresseavvägning.

Ändamålet med och behovet av filmning i dessa situationer måste vara av betydande vikt för att filmningen ska anses proportionerlig i förhållande till integritetsintrånget. Möjligheten till alternativa sätt att uppnå syftet med filmningen som är mindre integritetskänsligt bör även övervägas. Av mycket stor betydelse i den aktuella intresseavvägningen är hur det filmade materialet hanteras; hur många och vilka som har tillgång till det och hur länge det sparas? Det måste finnas mycket tydliga riktlinjer om hur materialet får användas av läraren.

Tänk också på att utrymmet för att grunda filmningen på elevernas medgivande är rätt så litet eftersom eleverna i den aktuella situationen kan sägas befinna sig i en sådan beroendeställning gentemot skola och lärare att det kan ifrågasättas om medgivandet verkligen är helt frivilligt.

Tillbaka till Frågor och svar