Finns det information om mig som jag inte får ta del av när jag begär ett registerutdrag?

Fråga

Finns det information om mig som jag inte får ta del av när jag begär ett registerutdrag?

Svar

Ja, det kan finnas information gällande dig som du trots din begäran inte får ta del av. I vissa fall finns det ett förbud att lämna ut uppgifterna. I andra fall behöver uppgifterna inte lämnas ut på grund av att de inte ingår i ett sökbart register. Det kan också vara så att det finns en särskild bestämmelse som avviker från den vanliga skyldigheten att lämna ett registerutdrag.

Här är exempel på tre sådana undantag:

1. Personuppgifter som behandlas i ostrukturerat material behöver inte lämnas ut till den sökande. Exempel på personuppgifter i ostrukturerad form är till exempel löpande text på Internet, vanliga filsystem eller e-postprogram.

Läs mer om ostrukturerat material

Den som du vänder dig till kan naturligtvis ändå välja att lämna ut även dessa uppgifter.

2. Registerutdraget behöver heller inte innehålla sådana personuppgifter i löpande text som inte fått sin slutliga utformning när den registrerade gjorde sin ansökan eller som utgör minnesanteckning.

Personuppgifter i den löpande texten ska dock lämnas ut till den registrerade om de redan har lämnats ut till tredje man eller om de behandlas enbart för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Detta gäller även om personuppgifterna behandlats under längre tid än ett år.

3. Slutligen ska ett registerutdrag inte innehålla sådan information som inte skulle lämnats ut till den registrerade enligt offentlighet- och sekretesslagen, till exempel uppgifter i förundersökning eller uppgifter om den enskildes hälsotillstånd i vissa fall. Detta gäller även om den som den sökande vänder sig till inte är en myndighet.

Det kan också finnas särskilda registerförfattningar som föreskriver att vissa personuppgifter inte får lämnas ut till den registrerade.

Tillbaka till Frågor och svar