Hur förhåller sig personuppgiftslagen till Ipred?

Fråga:

Hur förhåller sig personuppgiftslagen till Ipred?

Svar:

I och med de lagändringar som införts med anledning av Ipred krävs inte längre att rättighetshavare (eller företrädare för rättighetshavare) beviljas undantag från personuppgiftslagen för att få samla in IP-adresser som använts vid olaglig fildelning. Det beror på att bestämmelser i lag eller förordning som avviker ifrån personuppgiftslagen gäller före bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Ett exempel på en sådan avvikande bestämmelse som införts med anledning av Ipred är 7 kap 53 g § i den så kallade upphovsrättslagen (lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 1960:729). Den bestämmelsen tillåter behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott enligt 7 kap 53 § i samma lag under förutsättning att behandlingen är nödvändig för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.