Får jag skriva namnet på de personer som är ansvariga för missförhållanden i ett äldreboendet i mitt kritiska blogginlägg?

Fråga:

Jag funderar på att skriva en kritisk artikel på min blogg om missförhållande på ett äldreboende. Får jag skriva namnet på de personer som är ansvariga för äldreboendet i mitt inlägg?

Svar:

Att publicera personuppgifter i en löpande text, till exempel i ett blogginlägg, är i princip alltid tillåtet så länge man inte (i lagens mening) kränker den som uppgifter avser.

Om man har ett journalistiskt syfte kan det även vara tillåtet att publicera uppgifter som kan vara kränkande för personen ifråga. Det är inte bara tidningar och journalister som kan ha ett journalistiskt syfte med att skriva något. Det kan även privatpersoner som vill informera, utöva kritik och väcka debatt.

Men, även om man har ett journalistiskt syfte med det man skriver så får man inte ta med uppgifter om personen som är av rent privat natur. I det här fallet verkar det finnas ett journalistiskt ändamål med bloggen. Sannolikt är det därför tillåtet att namnge de ansvariga för äldreboendet.

Datainspektionen rekommenderar generellt att man följer de pressetiska reglerna även om man inte är skyldig att göra det.

Tre pressetiska regler

I Sverige finns det etiska regler för press, radio och tv som bland annat uppmanar massmedia att respektera den personliga integriteten. Som privatperson är man inte skyldig att följa dem men att göra det kan vara ett sätt att undvika att kränka andra.

Här är tre av reglerna:

  • Överväg noga publicering som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.
  • Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.
  • Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknas betydelse i sammanhanget och är missaktande.

Tillbaka till Frågor och svar