Kan jag straffas om jag kränker någon enligt missbruksregeln?

Fråga:
Kan jag straffas om jag kränker någon enligt missbruksregeln?

Svar:
Ja, i vissa fall kan man straffas. Missbruksregeln innebär att man inte får behandla personuppgifter om det medför en kränkning av den registrerades personliga integritet. Vissa brott mot missbruksregeln är straffbelagda enligt personuppgiftslagen. Det som är straffbart är kränkningar som innefattar:

  • behandling av känsliga personuppgifter
  • uppgifter om lagöverträdelser med mera eller
  • överföring av personuppgifter till tredje land.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet behandlar känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser med mera i strid med missbruksregeln kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med missbruksregeln för över personuppgifter till tredje land som inte har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter. Om brottet är grovt kan man dömas till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa, döms man inte till ansvar.

Vid sidan om straffansvaret enligt personuppgiftslagen kan det finnas fall av personuppgiftsbehandling som är straffbar enligt annan lagstiftning. Det kan exempel avse spridning av personuppgifter som innebär hot eller förtal och som är straffbara enligt bestämmelserna i brottsbalken.

Tillbaka till Frågor och svar