När är det tillåtet att behandla uppgifter om brott?

Fråga:

När är det tillåtet att behandla uppgifter om brott?

Svar:

Huvudregeln är att endast myndigheter får behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Som exempel kan nämnas en uppgift om att någon har eller kan ha begått ett visst brott (det krävs inte att det finns en dom eller motsvarande beträffande brottet). Det kan också gälla att någon är häktad eller att någon är föremål för tvångsvård. Det är inte tillåtet att behandla dessa uppgifter med stöd av ett samtycke från den registrerade.

Det är dock tillåtet för andra än myndigheter att behandla dessa personuppgifter om

  • det görs för forskningsändamål och behandlingen har godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
  • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en föreskrift på socialtjänstområdet
  • behandlingen avser uppgifter i anteckningar som förs i fristående skolors elevvårdande verksamhet eller i motsvarande verksamhet hos enskilda anordnare av högskoleutbildning
  • behandlingen är nödvändig för kontroll av att det inte föreligger en jävsituation i advokatverksamhet eller annan juridisk verksamhet
  • behandlingen endast avser enstaka uppgift som är nödvändig för att rättsliga anspråk skall kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall
  • behandlingen endast avser en enstaka uppgift som är nödvändig för att anmälningsskyldighet enligt lag skall kunna fullgöras.
  • uppgifterna avser personer inom det egna bolaget eller koncernen och det är sakligt motiverat att behandla uppgifterna för att utreda om personen ifråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter som rör bokföring, bekämpande av mutor eller andra allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Se även Datainspektionens föreskrifter 2010:1

Tillbaka till Frågor och svar