När är det tillåtet att kontrollera arbetstagarens användning av arbetsgivarens IT-utrustning?

Fråga:

När är det tillåtet att kontrollera arbetstagarens användning av arbetsgivarens IT-utrustning?

Svar:

En kontroll av arbetstagarens användning av arbetsgivarens IT-utrustning kan vara tillåten efter en intresseavvägning. I vilka fall en arbetsgivares intresse av kontroll väger över de anställdas intresse att få ha sina personuppgifter i fred får avgöras efter en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. De grundläggande kraven i personuppgiftslagen, till exempel att personuppgifter bara får behandlas för berättigade ändamål, måste också alltid beaktas. Som exempel på tillåten behandling kan nämnas åtgärder som rör IT-säkerheten.

Överenskommelser mellan arbetsgivare och lokala fack som rör behandling av personuppgifter i kontrollsyfte kan väga tungt vid en intresseavvägning. Möjligheterna är små att behandla personuppgifter i kontrollsyfte med stöd av ett samtycke från arbetstagaren. Anledningen är att arbetstagaren ofta befinner sig i en beroendeställning i förhållande till arbetsgivaren och därmed i praktiken inte har ett verkligt fritt val.

Att behandla personuppgifter i syfte att kontrollera att interna regler följs, till exempel stickprovskontroller när det gäller användningen av e-post och Internet förutsätter vidare att de anställda har fått tydlig information om ändamålet med kontrollerna och hur han eller hon får respektive inte får använda IT-utrustningen. Som exempel kan nämnas regler kring privat användning. Regler som exempelvis föreskriver att kontroller utförs vid "oegentligheter" eller "missbruk" måste förklaras närmare. Det kan inte förutsättas att den anställde känner till vad arbetsgivaren menar med "oegentligheter" och "missbruk". Informationen kan lämnas av arbetsgivaren innan uppgifterna samlas in men behöver inte lämnas vid varje enskilt kontrolltillfälle.

Arbetsgivaren har normalt sett inte rätt att läsa eller på annat sätt ta del av arbetstagarens privata e-post eller privata filer. Undantag kan gälla vid en allvarlig misstanke om illojalt eller brottsligt beteende eller en allvarlig misstanke om att den anställde använder IT-utrustningen i strid med arbetsgivarens regler och riktlinjer.

Ladda ner rapporten Övervakning i arbetslivet i pdf-format

Tillbaka till Frågor och svarMer information

Läs mer om personuppgifter i arbetslivet