När är tredjelandsöverföring tillåten?

Fråga

När är tredjelandsöverföring tillåten?

Svar

Personuppgifter får föras över till tredje land i någon av följande situationer:

  • Om det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet (till exempel i enlighet med beslut av EU-kommissionen).
  • När den registrerade gett sitt samtycke till överföringen.
  • I vissa särskilda situationer som finns uppräknade i 34 § personuppgiftslagen.
  • Om det i annat fall är tillåtet enligt föreskrifter eller särskilda beslut av regeringen eller Datainspektionen därför att det finns tillräckliga garantier för att de registrerades rättigheter skyddas. Sådana garantier kan finnas genom:
    • Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen godkänt.
    • Bindande företagsinterna regler (så kallade Binding Corporate Rules - BCR).

Den personuppgiftsbehandling som sker i Sverige måste fortfarande följa reglerna i personuppgiftslagen. Det innebär att uppgifter bara får föras över om den personuppgiftsansvarige i Sverige har följt övriga krav i personuppgiftslagen, till exempel de grundläggande kraven på personuppgiftsbehandling och reglerna om när sådan behandling över huvud taget är tillåten.

Hur vet jag om dataskyddsnivån i ett land är adekvat eller inte?

Tillbaka till Frågor och svar