När krävs ansökan eller anmälan till Datainspektionen?

Fråga

När krävs ansökan eller anmälan till Datainspektionen?

Svar

I princip ska all personuppgiftsbehandling anmälas men det finns en stor mängd undantag från denna huvudregel. Den som har utsett ett personuppgiftsombud i sin organisation behöver till exempel inte göra någon anmälan. Vissa typer av behandlingar som sannolikt inte kommer att leda till otillbörligt integritetsintrång behöver inte heller anmälas enligt föreskrifter från Datainspektionen.

Det krävs ingen särskild anmälan till Datainspektionen för att personuppgifter överförs till tredje land. Däremot kan personuppgiftsbehandlingen som sådan vara anmälningspliktig enligt de generella reglerna i 36 § personuppgiftslagen. Överföring av uppgifter till någon i USA som anslutit sig till Privacy Shield eller till något annat av de länder som EU-kommissionen ansett ha en adekvat skyddsnivå kräver alltså ingen särskild anmälan till Datainspektionen. Inte heller krävs någon särskild anmälan (eller ingivande av avtalskopia) för överföring som sker med stöd av standardavtalsklausuler.

Den som däremot vill åberopa att det finns andra garantier till skydd för registrerades rättigheter vid överföring till tredje land, till exempel genom Binding Corporate Rules, måste ansöka om undantag från det principiella överföringsförbudet hos Datainspektionen. Det finns inga formella krav på hur en sådan ansökan ska se ut men artikel 29-gruppens standardformulär kan användas som vägledning för vilken information som ansökan bör innehålla.

Tillbaka till Frågor och svar