Vad är en anmälan om förhandskontroll?

Fråga:

Vad är en anmälan om förhandskontroll?

Svar:

En huvudregel är att databehandling av personuppgifter ska anmälas till Datainspektionen, där anmälningarna förs in i ett offentligt register. Omfattande undantag från anmälningsskyldigheten finns föreskrivna i lagen, personuppgiftsförordningen och föreskrifter från Datainspektionen.

Vissa särskilt integritetskänsliga behandlingar ska alltid anmälas till Datainspektionen för förhandskontroll. Sådan anmälningsskyldighet gäller databehandling av personuppgifter om genetiska anlag som har framkommit efter genetisk undersökning. Dessutom måste i vissa fall Skatteverkets behandling av personuppgifter i samband med brottsutredningar anmälas för förhandskontroll. Även för polisens och Kustbevakningens verksamhet finns föreskrifter om att vissa behandlingar måste anmälas.

Läs mer om anmälan om förhandskontroll

En förhandskontroll innebär att Datainspektionen gör en bedömning av om den planerade behandlingen är förenlig med lagstiftningen. En anmälan om förhandskontroll ska göras senast tre veckor innan behandlingen är tänkt att påbörjas.

Förhandskontroll för forskning försvinner från och med 1 mars 2013
Skyldigheten att anmäla om personuppgifter om genetiska anlag som har framkommit efter genetisk undersökning behandlas (10 § personuppgiftsförordningen) upphör. I förordning om ändring i personuppgiftsförordningen, utfärdad den 24 januari 2013 (SFS 2013:22), föreskriver regeringen att 10 § personuppgiftsförordningen ska upphöra att gälla från och med 1 mars 2013.