Vad var Safe Harbor-principerna?

Fråga

Vad var Safe Harbor-principerna?

Svar

Det var en samling frivilliga regler om personlig integritet och dataskydd som togs fram och beslutades av USA:s handelsdepartement (Department of Commerce – DoC). Organisationer i USA kunde anmäla till departementet att de ansluter sig till dessa regler. EU-kommissionen har tidigare bedömt att reglerna (med tillhörande frågor och svar) utgjorde en adekvat skyddsnivå. Med stöd av den bedömningen har det tidigare ansetts tillåtet att föra över personuppgifter från EU/EES till organisationer i USA som hade anslutit sig till reglerna.

Men den 6 oktober 2015 ogiltigförklarade EU-domstolen kommissionens beslut att Safe Harbor-principerna säkerställer ett adekvat skydd för överförda personuppgifter. Det innebar att överföringar av personuppgifter till USA som skedde med stöd av EU-kommissionens beslut om Safe Harbor var olagliga.

Privacy Shield

Privacy Shield är en ny överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA och innefattar dels ett antal särskilda principer om hur personuppgifter ska hanteras, dels olika slags översynsmekanismer för att se till att principerna följs. Företag i USA som vill ansluta sig till Privacy Shield ska anmäla till det amerikanska handelsministeriet att de följer principerna och handelsministeriet ska upprätta och tillhandahålla en lista över dessa företag.

Privacy Shield har börjat gälla och företag i USA kan sedan den 1 augusti anmäla till det amerikanska handelsministeriet att de följer reglerna i Privacy Shield-överenskommelsen. När ett företag har tagits upp på handelsministeriets Privacy Shield-lista ska företaget anses ha en adekvat skyddsnivå och det är tillåtet att föra över personuppgifter dit från avsändare i EU-länderna.

På USA:s handelsdepartements webbplats finns mer information om Safe Harbor-principerna och vad som gäller i fortsättningen.

Läs mer hos USA:s handelsdepartement

Fortfarande finns en överenskommelse mellan USA och Schweiz i bruk, den så kallade U.S.-Swiss Safe Harbor Framework.

Tillbaka till Frågor och svar