Vad är standardavtalsklausuler?

Fråga

Vad är standardavtalsklausuler?

Svar

Standardavtalsklausuler är avtalsklausuler som innehåller skyldigheter dels för personuppgiftsansvariga som vill föra över uppgifter till tredje land, dels för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som tar emot sådana uppgifter. Klausulerna reglerar också andra frågor kring överföringen, som till exempel de registrerades rättigheter och hur tvister med anledning av avtalet ska lösas. Syftet med avtalsklausulerna är att ge tillräckliga garantier för att enskildas rättigheter ska skyddas vid överföring av personuppgifter till länder som inte har en adekvat skyddsnivå.

Det finns tre olika alternativ att välja bland när det gäller standardavtalsklausuler. Alla tre har godkänts av EU-kommissionen. Två av dessa gäller överföring till andra personuppgiftsansvariga i tredje länder. Det tredje avser överföring av uppgifter till personuppgiftsbiträden i tredje land. En särskild bestämmelse i personuppgiftsförordningen tillåter uttryckligen att personuppgifter förs över till tredje land med stöd av någon av dessa uppsättningar avtalsklausuler. Något tillstånd från Datainspektionen behövs inte.

Läs de tre olika kommissionsbesluten med respektive avtalsklausuler

De svenska versionerna

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441756659&uri=CELEX:32001D0497
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441981654&uri=CELEX:32004D0915
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN

Tillbaka till Frågor och svar