Vad innebär strukturerad och ostrukturerad behandling av personuppgifter?

Fråga

Vad innebär strukturerad och ostrukturerad behandling av personuppgifter?

Svar

Personuppgiftslagen innehåller en rad så kallade hanteringsregler: regler som bestämmer hur personuppgifter får behandlas, under vilka förutsättningar, vilka skyldigheter personuppgiftsansvariga har och vilken behandling som är tillåten. Det har dock ansetts att ostrukturerad vardagshantering och kommunikation av personuppgifter inte ska försvåras av dessa bestämmelser och hanteringsreglerna gäller därför inte för sådan behandling.

Behandling av personuppgifter som omfattas av hanteringsreglerna kallas strukturerad behandling och sådan behandling som undantagits kallas ostrukturerad behandling. Ostrukturerad behandling får utföras så länge behandlingen inte innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet. Det senare brukar kallas missbruksregeln.

Ostrukturerad behandling definieras som sådan behandling av personuppgifter som inte ingår i, eller är avsedda att ingå i, en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter. Typexempel är behandling av personuppgifter i löpande text i ordbehandlingsprogram, löpande text på internet, ljud- och bildupptagningar och e-post. Enkla listor är också exempel på ostrukturerat material. Om uppgifterna är en del av ett ärendehanteringssystem rör det sig dock inte längre om ostrukturerad behandling. Även sökfunktionen i ett system för e-post eller systematiskt namngivna filer och mappar i ett vanligt operativsystem, anses utgöra ostrukturerad behandling.

Strukturerad behandling definieras som behandling av personuppgifter som ingår i, eller är avsedda att ingå i, en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter. Typexempel är personuppgiftsbehandling i databaser eller i dokument- och ärendehanteringssystem.

Tillbaka till Frågor och svar