Vad innebär undantaget för journalistiska ändamål?

Fråga:

Vad innebär undantaget i personuppgiftslagen för journalistiska ändamål?

Svar:

Att informera, utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor som är av betydelse för allmänheten är sådant som ligger inom ramen för ett journalistiskt ändamål. Om personuppgifter behandlas uteslutande för sådana ändamål är behandlingen i princip undantagen från personuppgiftslagens bestämmelser. Det måste emellertid fortfarande finnas en lämplig säkerhet för de personuppgifter som behandlas.

Undantaget är inte begränsat till journalister eller massmedier och det ställs inte heller några särskilda kvalitetskrav på verksamheten. Även en privatperson kan ha ett journalistiskt ändamål, till exempel när man bloggar. Däremot gäller undantaget inte vid publicering av uppgifter om andra personer om uppgifterna är av rent privat karaktär.

Det är Högsta domstolen som har gjort den här tolkningen av uttrycket "journalistiska ändamål", se NJA 2001 s. 409, målnr B 293-00.