Vad menas med tillräckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter?

Fråga

Vad menas med tillräckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter?

Svar

Sådana garantier kan vara att överföringen regleras av särskilda avtalsklausuler som skyddar de registrerades rättigheter. I personuppgiftsförordningen finns regler som tillåter att personuppgifter förs över till tredje land om det sker med stöd av sådana standardavtalsklausuler som EU-kommissionen godkänt.

Datainspektionen får också tillåta överföring till tredje land om det finns tillräckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter. Det kan ske antingen genom generella föreskrifter eller i enskilda beslut. I ett sådant enskilt beslut har Datainspektionen tillåtit överföring av personuppgifter inom en koncern där det åberopades att bindande företagsinterna regler (så kallade Binding Corporate Rules – BCR) utgjorde sådana garantier. Överföring med stöd av BCRs har också tillåtits av dataskyddsmyndigheter i andra EU-länder.

Tillbaka till Frågor och svar