Vad säger personuppgiftslagen om behandling av personnummer?

Fråga:

Vad säger personuppgiftslagen om behandling av personnummer?

Svar:

Personnummer får behandlas med stöd av ett samtycke från den registrerade. Finns det inget samtycke får uppgifter om personnummer behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till

  • ändamålet med behandlingen,
  • vikten av en säker identifiering, eller
  • något annat beaktansvärt skäl.

Om det är fråga om behandling av personuppgifter i ett ostrukturerat material gäller inte detta. En behandling av personnummer och andra personuppgifter i ett ostrukturerat material får dock aldrig leda till en kränkning av den registrerades personliga integritet. Se vidare Frågor och svar om strukturerade eller ostrukturerade personuppgifter.

Frågor och svar - Strukturerat eller ostrukturerat?

Tillbaka till Frågor och svar