Vad ska personuppgiftsombudet göra?

Frågor & svar – personuppgiftsombud

Fråga

Vad ska personuppgiftsombudet göra?

Svar

Enligt personuppgiftslagen ska ombudet självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed.

Ombudet bör genomföra interna kontroller över de behandlingar som företaget eller myndigheten gör, påpeka brister i dessa behandlingar för den personuppgiftsansvarige och – om de inte korrigeras – anmäla detta till Datainspektionen.

Ombudet ska också föra förteckning över behandlingarna som den personuppgiftsansvarige utför samt hjälpa de registrerade att korrigera eventuellt felaktiga uppgifter. Det är tänkt att personuppgiftsombudet ska vara den som samråder med Datainspektionen när man är tveksam till hur reglerna ska tolkas.

Ombudet ska hjälpa registrerade att få rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

Tillbaka till Frågor och svar