Vilka är de "särskilda situationer" när personuppgifter får föras över till tredje land?

Fråga

Vilka är de "särskilda situationer" i personuppgiftslagen när personuppgifter får föras över till tredje land?

Svar

I 34 § personuppgiftslagen räknas några särskilda situationer upp, utöver samtycke, där överföring får ske oavsett om det finns adekvat skyddsnivå eller andra garantier:

  • om överföringen är nödvändig för att ett avtal mellan den registrerade och den som behandlar personuppgifterna ska kunna fullgöras
  • om överföringen är nödvändig för att ett avtal mellan den registrerade och någon annan ska kunna fullgöras och avtalet är i den registrerades intresse
  • om överföringen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras
  • om överföringen är nödvändig för att vitala intressen för den registrerade ska kunna skyddas.

Den svenska personuppgiftslagen tillåter också överföring av personuppgifter till länder som anslutit sig till Europarådets dataskyddskonvention nr 108 från 1981. Det gäller dock bara om uppgifterna enbart ska användas i ett sådant land.

Tillbaka till Frågor och svar