Vilka begränsningar gäller för behandling av ostrukturerat material? Vad är missbruksregeln?

Fråga:
Vilka begränsningar gäller för behandling av ostrukturerat material? Vad är missbruksregeln?

Svar:
Behandling som undantas från personuppgiftslagens hanteringsregler omfattas av en missbruksregel som innebär att behandling som kränker den registrerades personliga integritet är förbjuden.

Vad som är en kränkning får bedömas utifrån vilka uppgifter som behandlas, i vilket sammanhang uppgifterna förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få samt vad behandlingen kan leda till. Om uppgifterna behandlas med syfte att förfölja eller skandalisera en person, om stora mängder uppgifter om en person samlas in och sprids utan godtagbart skäl, om felaktiga eller missvisande uppgifter medvetet behandlas och om behandlingen innebär förtal eller förolämpning eller brott mot tystnadsplikt och sekretess, är behandlingen oftast en kränkning av den registrerades personliga integritet.

Tillbaka till Frågor och svar