Vilka personliga uppgifter måste man lämna till sin bank?

Fråga

Min bank begär personlig och ingående information om mig. Är jag skyldig att lämna information till banken om exempelvis syftet med mina transaktioner eller om någon närstående till mig är politiskt aktiv och får banken registrera dessa uppgifter?

Svar

Ja.

En bank omfattas av bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2009:62), den så kallade penningtvättslagen. Den grundar sig på ett EU-direktiv som innebär att företag inom EU i vissa fall är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ett företag som omfattas av lagen, till exempel en bank, är skyldigt att vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Ju högre risken är att företagets verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, desto mer omfattande åtgärder måste företaget vidta.

Grundläggande åtgärder innebär att identifiera kunden genom att till exempel kontrollera identitetshandling eller registerutdrag. Om det kan antas att kunden inte handlar för egen räkning ska företaget, på lämpligt sätt, skaffa sig kännedom om identiteten hos den för vars räkning kunden handlar. Man talar då om kontroll av den verkliga huvudmannens identitet.

Ett företag ska också inhämta information om kundens syfte med affärsförbindelsen.

Skärpta åtgärder ska vidtas om risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism bedöms vara hög. Då kan företaget behöva hämta in ytterligare handlingar, uppgifter och information, och vidta åtgärder för att kontrollera eller bekräfta handlingarnas innehåll eller äkthet. Risken för penningtvätt och finansiering av terrorism ska förutsättas vara hög när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med någon på distans eller om kunden är en person i en politiskt utsatt ställning (PEP). Exempel på PEP:s är riksdagsledamöter, ambassadörer och höga officerare. Bestämmelserna om skärpta åtgärder ska tillämpas även på familjemedlemmar och kända medarbetare till PEP:s.

Om ett företag genomfört åtgärder för att uppnå kundkännedom är företaget skyldigt att bevara handlingar och uppgifter om åtgärder som vidtagits för att uppnå kundkännedom i minst fem år.

Tillbaka till Frågor och svar