Vilken rätt har apotekspersonal att ta del av patientuppgifter vid indragningar av läkemedel?

Fråga:

Vilken rätt har apotekspersonal vid öppenvårdsapotek att utan patientens medgivande ta del av patientuppgifter vid indragningar av läkemedel?

Svar:

Enligt 6 § apoteksdatalagen får behandling av personuppgifter vid indragningar av läkemedel ske även om den enskilde motsätter sig behandlingen. Det krävs alltså inget samtycke för sådan behandling, förutsatt att behandlingen i övrigt är tillåten enligt apoteksdatalagen. Det är tillståndshavaren för apoteket som är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som utförs inom öppenvårdsapoteket och som därför är den som ska se till att behandlingen sker i enlighet med apoteksdatalagen, personuppgiftslagen och övrig tillämplig lagstiftning.

Patientdatalagen är inte tillämplig på personuppgiftsbehandling vid öppenvårdsapotek. Utöver personuppgiftslagen är tre olika lagar tillämpliga på den personuppgiftsbehandling som sker inom apoteksverksamhet:

Lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning gäller för det register över köp av förskrivna läkemedel som eHälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för. Lagen (1996:1156) om receptregister reglerar ett annat register som eHälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för. Receptregistret är ett register över förskrivna läkemedel. Det är inte tillåtet för apotekspersonal att ha direktåtkomst till något av dessa två register för ändamål som rör indragningar av läkemedel.

Vid öppenvårdsapotekens personuppgiftsbehandling i sina egna system är apoteksdatalagen (2009:367) däremot tillämplig.

Enligt 8 § första stycket 3 apoteksdatalagen får personuppgifter behandlas om det är nödvändigt för hantering av reklamationer och indragningar. I propositionen till apoteksdatalagen uttalas bland annat följande. Öppenvårdsapoteken måste i vissa fall kunna spåra expeditioner av läkemedel, till exempel om det kommer in en reklamation eller om ett läkemedel dras in. Öppenvårdsapoteken kommer då framförallt att använda sig av de uppgifter som finns i den verifikation som ska upprättas vid en expediering (prop. 2008/09:145 s 347).

Tillbaka till Frågor och svar