meny

Anmäl personuppgiftsincidenter

För att kunna leva upp till de nya skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen är det viktigt att organisationer som behandlar personuppgifter har rutiner på plats för att kunna upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter. Denna skyldighet är en nyhet i dataskyddsförordningen.

Läs mer: På den här sidan finns det översiktlig information. Läs mer om de olika avsnitten på undersidorna via länkar längst ned på sidan. Där hittar du även länkar till relaterad rättsinformation.

Vad är personuppgiftsincidenter?

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Exempel:

  • diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning
  • finansiell förlust
  • brott mot sekretess eller tystnadsplikt.

En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer har

  • blivit förstörda
  • gått förlorade på annat sätt
  • kommit i orätta händer.

Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter.

Personuppgiftsincidenter kan vara allvarliga

En personuppgiftsincident kan få allvarliga konsekvenser för registrerade personer. De kan råka ut för till exempel ekonomisk skada eller kränkning av sina friheter och rättigheter.

En personuppgiftsincident som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan också påverka tilltron till den organisation som behandlar personuppgifter. Det kan dessutom leda till sanktionsavgifter.

Undvik sanktionsavgifter

Om du inte rapporterar en personuppgiftsincident kan det innebära en överträdelse av dataskyddsförordningen, vilket kan leda till att din organisation måste betala sanktionsavgifter på upp till 10 miljoner euro eller 2 procent av er globala omsättning.

Obs! Sanktionsavgifterna kan kombineras med andra korrigerande befogenheter som Datainspektionen har.

Vissa personuppgiftsincidenter måste anmälas

Alla organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Anmäl personuppgiftsincidenten inom 72 timmar efter det att överträdelsen har upptäckts. Anmälan gör det möjligt för Datainspektionen att bland annat bevaka vad de personuppgiftsansvariga gör för att motverka negativa effekter. Om det blir nödvändigt kan vi också utöva våra tillsynsbefogenheter för att få personuppgiftsansvariga att vidta nödvändiga åtgärder.

Informera registrerade personer

Informera omedelbart de registrerade, det vill säga de personer som drabbas av personuppgiftsincidenten, om det är stor risk att deras rättigheter och friheter kan påverkas, till exempel om det finns risk för id-stöld eller bedrägeri.

Arbeta medvetet

Det är viktigt att arbeta medvetet och proaktivt för att undvika personuppgiftsincidenter:

  • Skapa tydliga rutiner för att enkelt kunna upptäcka personuppgiftsincidenter.
  • Upprätta en handlingsplan för de fall en personuppgiftsincident inträffar.
  • Dokumentera alla personuppgiftsincidenter, även dem som inte måste anmälas till Datainspektionen.

Personuppgiftsbiträdets roll

Om din organisation anlitar ett personuppgiftsbiträde och det inträffar en personuppgiftsincident hos dem, måste personuppgiftsbiträdet omedelbart rapportera till er.

Exempel: Din organisation anlitar en it-leverantör för att arkivera och lagra kunduppgifter. It-leverantören utsätts för ett dataintrång som leder till att obehöriga får åtkomst till uppgifter om era kunder. Eftersom händelsen är en personuppgiftsincident ska it-leverantören omedelbart rapportera detta till den personuppgiftsansvarige, som i sin tur anmäler till Datainspektionen.

Obs! Det juridiska ansvaret att anmäla personuppgiftsincidenten ligger kvar hos den personuppgiftsansvarige.

Anmäl personuppgiftsincidenter till Datainspektionen

Ni anmäler personuppgiftsincidenter genom att fylla i en blankett och skicka till Datainspektionen via brev:

Läs mer om hur du anmäler personuppgiftsincidenter

Dataskyddsförordningen tar hänsyn till att det inte alltid är möjligt att utreda en personuppgiftsincident fullt ut inom 72 timmar. Om inte all information finns på plats kan du komplettera i ett senare skede.

Gränsöverskridande personuppgiftsincidenter

Om anmälan gäller en personuppgiftsincident i ett annat land – en så kallad gränsöverskridande personuppgiftsincident – finns det fler frågor att besvara. Därför finns det en särskild blankett för gränsöverskridande incidenter.

Mer information

Riktlinjer om anmälan av personuppgiftsincidenter
EDPB:s riktlinjer om Anmälan av personuppgiftsincidenter.

Rättsinformation

Artikel 33–34 (anmälan av en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten, information till den registrerade om en personuppgiftsincident)
Skäl 85–88