meny

Datainspektionen genomför undersökning riktad mot dataskyddsombud

Datainspektionen genomför med stöd av Novus under perioden februari–april 2019 en webbundersökning riktad mot dataskyddsombud. 

Syfte

Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för dataskyddsombudens förutsättningar att arbeta med dataskyddsfrågor. Undersökningen ska även ge ökad kunskap om verksamheternas mognad avseende integritets- och dataskyddsfrågor, samt ge Datainspektionen bättre underlag att på generell nivå stötta och vägleda ombuden i deras arbete. 

Resultatet

Resultaten från undersökningen kommer, tillsammans med resultatet från två undersökningar riktade mot andra målgrupper, att redovisas i Datainspektionens Nationella Integritetsrapport. Rapporten syftar till att kunna ge en bild av hur långt vi har kommit med data- och integritetsskyddsfrågorna efter dataskyddsreformens genomförande i Sverige. Den nationella integritetsrapporten publiceras för första gången i maj 2019.

Om personuppgiftsbehandlingen

Datainspektionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Behandlingen sker som ett led i dels Datainspektionens stödjande verksamhet, dels för att på en övergripande nivå följa tillämpningen av förordningen. Den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse. Novus behandlar personuppgifter om dataskyddsombud i samband med genomförandet av undersökningen och efter instruktioner från inspektionen. Datainspektionen kommer att få leverans i form av en rapport med resultatet av undersökningen på aggregerad nivå. Inget enskilt dataskyddsombud eller enskild verksamhet kommer att kunna identifieras i rapporten. Efter att undersökningen har genomförts ska Novus omgående radera samtliga personuppgifter.