meny

Känsliga personuppgifter

Om känsliga personuppgifter, uppgifter om brott och personnummer.

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd. De kallas för känsliga personuppgifter. Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Innan ni behandlar känsliga personuppgifter måste ha klart för er vilket stöd ni har för behandlingen. 

Känsliga personuppgifter är uppgifter om

 • etniskt ursprung
 • politiska åsikter
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • medlemskap i en fackförening
 • hälsa
 • en persons sexualliv eller sexuella läggning
 • genetiska uppgifter
 • biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

Myndigheter får behandla uppgifter om lagöverträdelser

Myndigheter får behandla personuppgifter som rör lagöverträdelser. Andra än myndigheter måste ha stöd i föreskrifter eller särskilda beslut för att få behandla sådana uppgifter. Datainspektionen kommer att kunna besluta att andra än myndigheter får behandla uppgifter om lagöverträdelser.

Personnummer är extra skyddsvärda

Personnummer och samordningsnummer får behandlas om de registrerade har gett sitt samtycke. Finns det inget samtycke får personnummer behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.

Kom ihåg att ni ska uppfylla alla bestämmelser i dataskyddsförordningen, inte bara de särskilda krav som gäller för känsliga personuppgifter. Bland annat ger de grundläggande principerna viktiga ramar.

Rättsinformation

Artikel 9 (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter)
Artikel 10 (behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser)
Artikel 87 (behandling av nationella identifikationsnummer)
Skäl 10, 34–35, 51–56, 75