meny

Rättslig förpliktelse

Den rättsliga grunden rättslig förpliktelse innebär att det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.

Ni får i rollen som personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt EU-rätt eller svensk rätt, inklusive i kollektivavtal. Ni ska vara ålagda att uppfylla den rättsliga förpliktelsen.

Skälet till personuppgiftsbehandlingen ska tydligt framgå

Det måste vara möjligt för såväl er som för den registrerade att förstå varför behandlingen av personuppgifter behövs. Detta kan exempelvis ske genom en lag som anger att en näringsidkare i en viss situation är skyldig att lämna uppgifter till en myndighet eller en domstol.

Exempel på förpliktelser

Ett företag kan till exempel utrusta sina bilar med speciell gps-utrustning som används för elektroniska körjournaler för att förenkla redovisningen till Skatteverket.

Obs! Arbetsgivaren får dock inte använda uppgifterna som gps:en samlar in för att kontrollera hur långa raster de anställda tar, utan får enbart spara just de uppgifter Skatteverket kräver.

Här följer några fler situationer med olika typer av rättsliga skyldigheter eller förpliktelser:

  • Banker är skyldiga att föra register över sina kunder.
  • Bokföringsskyldigheten som anges i bokföringslagen.
  • Arbetsgivare är skyldiga att redovisa skatter och sociala avgifter beträffande arbetstagarna.

Rättsinformation
Artikel 6.1 c
Skäl 45