meny

Inkassolagen

I inkassolagen (IkL) finns bestämmelser som gäller för den som bedriver inkassoverksamhet.

En viktig princip i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det ändå att de inte blir betalda inom den utsatta tiden. Då kan den som ska ha pengarna (borgenären) vidta inkassoåtgärder mot den som ska betala (gäldenären). Borgenären kan själv driva in sina pengar eller anlita ett ombud, till exempel ett inkassoföretag.

Från faktura till anmärkning
I princip varje dag tar Datainspektionen emot frågor som rör fakturor, inkassokrav och betalningsanmärkningar. Det kan verka svårt att förstå hur allt hänger ihop men i den här grafiken förklarar vi det på ett enkelt sätt.

Från faktura till anmärkning

Inkassoåtgärder

 • Ett krav eller andra påtryckningar mot gäldenären för att få denne att betala sin skuld.
  Till exempel: gäldenären får ett kravbrev, där det står att om denne inte betalar frivilligt kommer borgenären att ansöka hos Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande (en så kallad summarisk process) eller vidta någon annan rättslig åtgärd. 
 • Borgenären kan också hota med att säga upp ett avtal eller avbryta en löpande leverans.
  Till exempel: säga upp ett kundavtal eller ett telefonabonnemang.
  En ren betalningspåminnelse eller en upplysning om att kravet kan komma att lämnas över till inkasso är däremot inte inkassoåtgärder.

Om inkassoåtgärderna inte leder till något resultat kan borgenären vidta rättsliga åtgärder för att få fastslaget dels att gäldenären är skyldig att betala, dels vilket belopp gäldenären ska betala. När ett sådant utslag eller dom har meddelats kan borgenären ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden.

God inkassosed

Inkassolagen reglerar hur inkassoverksamhet får bedrivas. Inkassoverksamhet ska även bedrivas enligt god inkassosed. Det innebär bland annat att den som inkassoåtgärderna riktas mot inte får utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier. 

Vad som är god inkassosed framgår av:

 • 5-11 §§ inkassolagen,
 • Datainspektionens praxis i inkassofrågor, samt 
 • Datainspektionens allmänna råd "Tillämpning av inkassolagen".

Läs Datainspektionens allmänna råd Tillämpning av inkassolagen

Datainspektionen har till uppgift att se till att inkassolagens bestämmelser och god inkassosed följs. Det sker både genom löpande kontakter och genom inspektioner hos inkassoföretagen. 

Klagomål

Den som anser att han eller hon har utsatts för inkassoåtgärder som strider mot god inkassosed kan vända sig till Datainspektionen med frågor och klagomål. 

Däremot kan Datainspektionen inte agera ombud för någon eller avgöra tvister mellan en gäldenär och en borgenär eller ett inkassoföretag.